Algemene voorwaarden

VrouwVrouw is in 2009 speciaal opgericht voor de lesbische en biseksuele vrouw. VrouwVrouw is de populairste lesbische datingsite van Nederland en België met ruim 60.000 bezoekers per jaar.

Artikel 1. De definities

 1. ConJoin: de besloten vennootschap ConJoin B.V., gevestigd te Mook.
 2. Dienst: de online relatiebemiddelingsdienst van ConJoin via de Website – die onder meer bestaat uit het plaatsen van Profielen, het verkrijgen van inzage in Profielen van andere Leden en uit het uitwisselen van berichten met andere Leden.
 3. Lid: een ingeschrevene van één van de Websites, waarmee een Overeenkomst gesloten is.
 4. Website: Een website van ConJoin B.V..
 5. Profiel: alle informatie van een Lid zoals vermeld op de Website, zowel in tekst, beeld als audiofragmenten.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Lid en ConJoin op grond waarvan ConJoin de Dienst aan het Lid zal leveren via de Website.

Artikel 2. Algemeen/Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen ConJoin en het Lid. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen mogelijk indien dat schriftelijk tussen ConJoin en het Lid is overeengekomen.
 2. Tussen het Lid en ConJoin geldt steeds de meest recent op de Website gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden.
 3. ConJoin behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en/of de voorwaarden van de Dienst te wijzigen. Voor Leden met wie reeds een Overeenkomst is gesloten, blijven de Algemene Voorwaarden waaronder deze Overeenkomst gesloten is, onverminderd van kracht.
 4. De Overeenkomst (waaronder begrepen de rechten en verplichtingen) kan door het Lid niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ConJoin.
 5. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 3. Aanmelding en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient het Lid tenminste 18 jaar te zijn en alle verplichte velden van het inschrijvingsformulier naar waarheid in te vullen. Inschrijving voor gebruikmaking van de Dienst geschiedt uitsluitend op persoonlijke titel. Het inschrijven van een Lid zonder medeweten en/of toestemming van de persoon in kwestie is verboden. Indien een oneigenlijke inschrijving schade tot gevolg heeft, dan zullen de hiermee verband houdende kosten verhaald worden op degene(n) die de inschrijving verzorgd heeft/hebben.
 2. De Overeenkomst tussen het Lid en ConJoin komt tot stand door het invullen van een inschrijvingsformulier via de Website.
 3. De inschrijving is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.
 4. ConJoin behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren die in strijd zijn met haar doelstelling. Dit laatste volledig ter beoordeling door ConJoin.
 5. De Dienst is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt in relatie tot een (commerciële) onderneming.
 6. Indien het Lid zich aanmeldt voor betaalde deelname (zoals vermeld in artikel 1, lid 2) dan vangt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen aan op de dag waarop de betaling is ontvangen. Een beroep op de bedenktermijn is niet meer mogelijk als het Lid een contactverzoek heeft gedaan of een aan haar verzonden contactverzoek heeft geopend. Het Lid kan de overeenkomst beëindigen conform het bepaalde in artikel 7.

Artikel 4. Betaling door het Lid

 1. De door het Lid aan ConJoin te betalen vergoeding voor de Dienst is kenbaar gemaakt tijdens de aanmelding. De vergoeding is periodiek vooraf verschuldigd door het Lid totdat de Overeenkomst is beëindigd.
 2. De door het Lid te betalen periodieke vergoeding voor het gebruik van de Dienst is inclusief BTW.
 3. Betaling door het Lid van de verschuldigde vergoeding aan ConJoin geschiedt middels een overschrijving danwel middels een betaling via iDEAL of overschrijving.

Artikel 5. Inhoud van de Dienst

 1. ConJoin zal zich redelijkerwijs inspannen om de Dienst te leveren. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor de juiste internetverbindingen die benodigd zijn voor het gebruik van de Dienst.
 2. Op de Website stelt ConJoin de Leden in de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. ConJoin is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gedragingen van Leden of het al dan niet tot stand komen van contacten.
 3. ConJoin stelt de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samen. Alle informatie op de Website met betrekking tot de Profielen en de daarin vervatte informatie is echter afkomstig van de Leden. De Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. ConJoin draagt voor de inhoud van de Profielen en berichten derhalve geen enkele verantwoordelijkheid.
 4. ConJoin kan Profielen en berichten wijzigen, weigeren of verwijderen indien deze niet beantwoorden aan de doelstelling van de website of anderszins niet stroken met algemeen erkende normen en waarden. ConJoin is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in Profielen en/of afbeeldingen.

Artikel 6. Gebruik van de Dienst / verplichtingen Lid

 1. Het is het Lid niet toegestaan de Website of de Dienst te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die strijdig zijn met de wet, de openbare orde of goede zeden. Met name de onderstaande handelingen en/of gedragingen zijn niet toegestaan: (a) het maken van inbreuk op enig (intellectueel eigendoms-) recht van ConJoin, andere Leden en/of derden; (b) het doen van schadelijke onrechtmatige mededelingen; (c) het verspreiden van bij wet verboden materiaal, zoals racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer; (d) het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; (e) het zich verschaffen van toegang door middel van valse hoedanigheden, en (f) het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van de Website of enig gedeelte daarvan.
 2. Ter bescherming van het Lid en andere Leden is het niet toegestaan om gegevens die direct naar diens identiteit kunnen leiden, te vermelden in het Profiel op plaatsen die daar niet uitdrukkelijk voor zijn bestemd. Onder deze gegevens vallen onder andere het e-mail adres, (mobiel) telefoonnummer, adresgegevens, faxnummer, een webadres etc.
 3. Teneinde goed gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient het Lid te beschikken over de geschikte hardware, software, parameters en verbinding met het Internet. Het Lid dient gebruik te maken van de laatste versies van de internetbrowsers zoals Internet Explorer, Google Chrome of FireFox waarin JavaScript functies, cookies en popups zijn ingeschakeld.
 4. Het Lid zal voordat hij gebruik gaat maken van de Dienst programma’s voor het onderdrukken van popups en cookies uitschakelen.

Artikel 7. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de aangegeven periode ingaande vanaf de aanmelding van het Lid, tenzij deze tussentijds beëindigd wordt als omschreven in lid2.
 2. Het Lid kan de Overeenkomst op elk moment van elke deelnameperiode opzeggen via de Website. De opzegging van de Overeenkomst treedt in werking nadat de opzegging per e-mail is bevestigd aan het Lid. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats over de periode van opzegging tot de datum waarop de Overeenkomst verlengd zou worden.
 3. ConJoin is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk of elektronisch te beëindigen, indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en/of overigens in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt, indien er kennelijk gegronde klachten over diens gedrag zijn of indien aangenomen mag worden dat het Lid niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet/kan voldoen. Wanneer ConJoin de Overeenkomst ontbindt om voornoemde redenen, heeft het Lid geen recht op restitutie van reeds verschuldigde abonnementsgelden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. In aanvulling op hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is ConJoin niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet functioneren, het niet beschikbaar zijn of andersoortige problemen met betrekking tot het gebruik van de Website en/of de Dienst – onder meer als gevolg van fouten in de software, problemen van de Internet service provider, problemen op het netwerk of elke andere reden welke buiten de invloedssfeer van ConJoin ligt. Ook is ConJoin niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie. ConJoin is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Leden die is veroorzaakt door derden die al dan niet deelnemen aan ConJoin. ConJoin is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door het Lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar bekend behoorde te zijn.
 2. Iedere aansprakelijkheid van ConJoin voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving (‘(zuivere) vermogensschade’), is uitgesloten. Meer in het bijzonder is ConJoin niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van het Lid die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst danwel de Website.
 3. De totale aansprakelijkheid van ConJoin uit hoofde van een tekortkoming, onrechtmatige daad en/of anderszins, is beperkt tot EUR 100. Indien het Lid de Overeenkomst ontbindt, vervalt het recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Dit artikel heeft niet tot doel om de aansprakelijkheid van ConJoin te beperken voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld van de directie en/of leidinggevend personeel van ConJoin.

Artikel 9. Vrijwaring

 1. Het Lid vrijwaart ConJoin volledig voor alle schade als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit en/of verband houden met het door het Lid geplaatste Profiel en/of berichten op de Website, en/of het zich niet houden (door het Lid) aan hetgeen bij deze Algemene Voorwaarden is bepaald, waaronder mede verstaan elke claim die is gebaseerd op de bewering dat het betreffende Profiel en/of bericht inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10. Privacy en bescherming persoonsgegevens

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Dit omvat mede door de Leden in Profielen of berichten verstrekte informatie.
 2. Na opzegging door het Lid van de Overeenkomst, wordt alle door het Lid verstrekte informatie verwijdert uit de databestanden van ConJoin.
 3. ConJoin garandeert dat persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekt zullen worden tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak door een bevoegde rechter is vereist, danwel indien ConJoin verzocht wordt persoonlijke gegevens van het Lid te verstrekken in verband met een onrechtmatige gedraging, waarvan ConJoin voldoende aannemelijk acht dat deze handeling inderdaad onrechtmatig zou kunnen zijn.
 4. Foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten die het Lid plaatst, dienen waarheidsgetrouw en actueel te zijn. Er mogen uitsluitend foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten geplaatst worden van het Lid zelf, het mogen geen foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten zijn waarop meerdere personen staan en de foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten mogen geen aanstootgevend karakter hebben. ConJoin behoudt zich het recht voor foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten zonder opgaaf van reden te weigeren dan wel te verwijderen.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder dwingend recht, is het niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ConJoin, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ConJoin, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Eventuele kopieën dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms-) rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.
 2. De (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de Website, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij ConJoin met uitzondering van het materiaal dat door de Leden is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in het Profiel danwel in andere berichten.
 3. Overtreding van de bepalingen van dit artikel kan leiden tot het vergoeden van de daardoor ontstane schade aan ConJoin.

Artikel 12. Overmacht

 1. ConJoin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Artikel 13. Geschillenbeslechting

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, en iedere aanbieding en/of Overeenkomst tussen Lid en ConJoin is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Is in een geschil tussen ConJoin en het Lid de kantonrechter bevoegd, dan wordt het aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in Arnhem.

Wijziging van de algemene voorwaarden

VrouwVrouw behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende algemene voorwaarden op de hoogte bent.

Als je nog vragen hebt kun je contact met ons opnemen.

Deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op 18 april 2023.

VrouwVrouw

De grootste datingsite voor de lesbische en biseksuele vrouw.

Onze service

We streven ernaar om je te helpen bij iedere stap van je zoektocht. Is er iets niet duidelijk of heb je nog vragen? Neem dan contact op.

© copyright 2023 VrouwVrouw
De grootste datingsite voor de lesbische en biseksuele vrouw.